FOODobserver.dk
Tlf: +45 39 69 43 21
info@foodobserver.dk
 
Udgives af GINI·com
Pilegårdsvej 48
DK-2860 Søborg
 
Du er her: Forsiden > Vil forbyde urimelig handelspraksis

Vil forbyde urimelig handelspraksis

Europa-Kommissionen går efter de mest ødelæggende former for urimelig handelspraksis i fødevareforsyningskæden for at yde landbrugere og små og mellemstore virksomheder større sikkerhed og mindske deres behov for risikostyring på områder, de har ringe eller ingen kontrol over.
17.04.18: Kommissionen har fremlagt et forslag om at forbyde de mest skadelige former for urimelig handelspraksis i fødevareforsyningskæden for at sikre en mere retfærdig behandling af små og mellemstore fødevarevirksomheder og landbrugsbedrifter. Forslaget omfatter desuden nogle effektive håndhævelsesbestemmelser, nemlig at de nationale myndigheder kan pålægge sanktioner i tilfælde, hvor der konstateres overtrædelser

De mindre aktører i fødevareforsyningskæden, herunder landbrugerne, er ifølge Kommissionen sårbare over for urimelig handelspraksis, som forretningspartnere i kæden anvender. De har ofte en svag forhandlingsposition og ingen alternativer til at få afsat deres produkter til forbrugerne.

Kommissionens næstformand Jyrki Katainen, som er ansvarlig for vækst, beskæftigelse, investeringer og konkurrenceevne, udtaler: – Der er ubalancer i forhandlingsstyrken i fødevarekæden, og med dette forslag vil Kommissionen bekæmpe den urimelige handelspraksis direkte. Vi skrider til handling, fordi urimelig erhvervsmæssig adfærd undergraver den økonomiske levedygtighed for operatørerne i kæden. I forslaget fastsættes minimumsstandarder, og håndhævelsen heraf bliver styrket, hvilket skal gøre disse operatører i stand til at konkurrere på lige vilkår og dermed bidrage til den samlede effektivitet i kæden. Vi sender et tydeligt signal om, at vi ønsker en mere fair forretningspraksis.

Og fra Phil Hogan, EU's kommissær for landbrug og udvikling af landdistrikter, lyder det: – En kæde er ikke stærkere end det svageste led. I fødevareforsyningskæden går effektivitet og retfærdighed hånd i hånd. Dagens forslag handler grundlæggende om retfærdighed – om at de, som ingen stemme har, kommer til orde – for at hjælpe dem, der uforvarende befinder sig i en svag forhandlingsposition. Dagens initiativ med henblik på at forbyde urimelige former for handelspraksis handler om at styrke SMV'er og producenternes position i fødevareforsyningskæden. Initiativet handler også om at tilvejebringe en stærk og effektiv håndhævelse heraf. Vi vil fjerne "frygtfaktoren" i fødevareforsyningskæden gennem en fortrolig klageprocedure.

Den urimelige handelspraksis, der skal forbydes, er forsinkede betalinger for letfordærvelige fødevarer, annulleringer af ordrer i sidste øjeblik, ensidige ændringer eller ændringer med tilbagevirkende kraft af kontrakter og krav om, at leverandøren betaler for spildprodukter. Andre former for praksis vil kun være tilladt, hvis de er omfattet af en klar og utvetydig forudgående aftale mellem parterne, f.eks. om at en køber returnerer ikke-solgte fødevarer til en leverandør, at en køber afkræver en leverandør betaling for indgåelse eller opretholdelse af en leveringsaftale for fødevarer, eller at en leverandør betaler for markedsføring af fødevarer, der sælges af køberen.

Ifølge Kommissionens forslag skal medlemsstaterne udpege en offentlig myndighed, der får ansvaret for at håndhæve de nye regler. I tilfælde af dokumenterede overtrædelser kan den ansvarlige myndighed pålægge forholdsmæssige og afskrækkende sanktioner. Denne håndhævende myndighed vil på eget initiativ eller på grundlag af en klage kunne iværksætte undersøgelser. I dette tilfælde vil parterne ved indgivelse af en klage kunne anmode om fortrolighed og anonymitet for at beskytte deres position mod deres handelspartner. Kommissionen vil også oprette en mekanisme, der gør det muligt for de håndhævende myndigheder at koordinere deres indsats og udveksle bedste praksis.

De foreslåede foranstaltninger supplerer de eksisterende foranstaltninger i medlemsstaterne og adfærdskodeksen for det frivillige forsyningskædeinitiativ. Medlemsstaterne kan efter eget skøn træffe yderligere foranstaltninger.

Kommissionens forslag vil udmønte sig i europæisk lovgivning (et direktiv) og vil nu sammen med en konsekvensanalyse blive forelagt for de to medlovgivere, Europa-Parlamentet og Rådet, hvor medlemsstaternes regeringer er repræsenteret.

Arkivfoto: FOODobserver©

GS
Print Send